أندرويد ستوديو 2020– درس4: كيف تستخدم الـConstraint Layout

:The Code

chains1.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:id="@+id/constraintLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/colorPrimary">

<ImageView
android:id="@+id/image1"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/image1"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/image2"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_chainStyle="spread" />

<ImageView
android:id="@+id/image2"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/image2"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/image3"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/image1" />

<ImageView
android:id="@+id/image3"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/emadzedan"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/image4"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/image2" />

<ImageView
android:id="@+id/image4"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/image4"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/image5"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/image3" />

<ImageView
android:id="@+id/image5"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/image5"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/image4" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
chains2.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:id="@+id/constraintLayout"
android:background="@color/colorPrimary"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
<ImageView
android:id="@+id/image1"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:src="@drawable/image1"
android:contentDescription="@string/todo"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toLeftOf="@id/image2"
app:layout_constraintVertical_chainStyle="spread"
/>

<ImageView
android:id="@+id/image2"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:src="@drawable/image2"
android:contentDescription="@string/todo"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toRightOf="@id/image1"
app:layout_constraintRight_toLeftOf="@id/image3"
/>

<ImageView
android:id="@+id/image3"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:src="@drawable/emadzedan"
android:contentDescription="@string/todo"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="@id/image2"
app:layout_constraintRight_toLeftOf="@id/image4"
/>

<ImageView
android:id="@+id/image4"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:src="@drawable/image4"
android:contentDescription="@string/todo"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="@id/image3"
app:layout_constraintRight_toLeftOf="@id/image5"
/>

<ImageView
android:id="@+id/image5"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:src="@drawable/image5"
android:contentDescription="@string/todo"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toRightOf="@id/image4"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

MainActivity.java:

package com.emadzedan.addimage;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintSet;
import android.os.Bundle;
import android.transition.ChangeBounds;
import android.transition.TransitionManager;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

ImageView image3;
Boolean Animated = false;

ConstraintLayout constraintLayout;

ConstraintSet constraintSet1 = new ConstraintSet(); // create a Constraint Set
ConstraintSet constraintSet2 = new ConstraintSet(); // create a Constraint Set

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.chains1);
constraintSet2.clone(this, R.layout.chains2); // get constraints from layout 2

constraintLayout = findViewById(R.id.constraintLayout);

constraintSet1.clone(constraintLayout); // Clone The Old constraintLayout

image3 = findViewById(R.id.image3);
image3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
final ChangeBounds transition = new ChangeBounds();
transition.setDuration(1500); // Sets a duration of 1500 milliseconds
if (!Animated) {
Animated = true;
TransitionManager.beginDelayedTransition(constraintLayout, transition);
constraintSet2.applyTo(constraintLayout); // set constraintSet2 to constraintLayout
} else {
Animated = false;
TransitionManager.beginDelayedTransition(constraintLayout, transition);
constraintSet1.applyTo(constraintLayout); // set constraintSet1 to constraintLayout
}
}
});
}
}

:The Files

Download Files:
ConstraintLayoutFiles

أندرويد ستوديو 2020 – درس3: كيف تستخدم الـRelative Layout والـLinear Layout

:The Code

activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/colorPrimaryDark"
tools:context=".MainActivity">


<ImageView
android:id="@+id/bg_shape"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="true"
android:contentDescription="@string/todo"
android:scaleType="fitStart"
android:src="@drawable/bg_shape" />

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:orientation="vertical"
android:weightSum="100">

<TextView
android:id="@+id/title"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:layout_weight="0"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:text="@string/title"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/colorAccent"
android:textSize="32sp" />

<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="30"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:text="@string/in_arabic"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/colorAccent"
android:textSize="58sp" />

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="10">

<ImageView
android:id="@+id/emadzedan"
android:layout_width="150dp"
android:layout_height="150dp"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/emadzedan" />
</RelativeLayout>

<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="60"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:text="@string/my_name"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/colorPrimary"
android:textSize="32sp" />

<TextView
android:id="@+id/copyright"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="30dp"
android:layout_weight="0"
android:text="@string/copyright"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/colorPrimary"
android:textSize="18sp" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>

strings.xml:

<resources>
<string name="app_name">AddImage</string>
<string name="todo">Image</string>

<string name="title">دروس الأندرويد ستوديو</string>
<string name="in_arabic">بالعربي</string>
<string name="my_name">عماد زيدان</string>
<string name="copyright">Copyright to Emad Zedan © 2020</string>
</resources>

colors.xml:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="colorPrimary">#3b376b</color>
<color name="colorPrimaryDark">#ffde2f</color>
<color name="colorAccent">#ffffff</color>
</resources>


MainActivity.java:

package com.emadzedan.addimage;

import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
ImageView emadzedan;
TextView copyright;

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

emadzedan = findViewById(R.id.emadzedan);
emadzedan.setImageResource(R.drawable.login);

copyright = findViewById(R.id.copyright);
Typeface typeface = getResources().getFont(R.font.rudelight);
copyright.setTypeface(typeface);
}
}

:The Files

أندرويد ستوديو 2020 – درس 2: كيفية إضافة خطوط غير إفتراضية إلى التطبيق واستخدامها

:The Code

activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity"
android:background="@color/colorPrimaryDark">

<ImageView
android:id="@+id/bg_shape"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:src="@drawable/bg_shape"
android:scaleType="fitStart"
android:layout_alignParentTop="true"
android:contentDescription="@string/todo"/>

<TextView
android:id="@+id/title"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/title"
android:textSize="32sp"
android:textColor="@color/colorAccent"
android:textAlignment="center"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginTop="30dp"/>

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/in_arabic"
android:textSize="58sp"
android:textColor="@color/colorAccent"
android:textAlignment="center"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:layout_below="@+id/title"
android:layout_marginTop="-30dp"/>

<ImageView
android:id="@+id/emadzedan"
android:layout_width="150dp"
android:layout_height="150dp"
android:contentDescription="@string/todo"
android:src="@drawable/emadzedan"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginBottom="250dp"/>

<TextView
android:id="@+id/copyright"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/copyright"
android:textSize="18sp"
android:textColor="@color/colorPrimary"
android:textAlignment="center"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_marginBottom="20dp"/>

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/my_name"
android:textSize="32sp"
android:textColor="@color/colorPrimary"
android:textAlignment="center"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:fontFamily="@font/droidkufi"
android:layout_above="@+id/copyright"
android:layout_marginBottom="120dp"/>
</RelativeLayout>

strings.xml:
<resources>
<string name="app_name">AddImage</string>
<string name="todo">Image</string>

<string name="title">دروس الأندرويد ستوديو</string>
<string name="in_arabic">بالعربي</string>
<string name="my_name">عماد زيدان</string>
<string name="copyright">Copyright to Emad Zedan © 2020</string>
</resources>

colors.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="colorPrimary">#3b376b</color>
<color name="colorPrimaryDark">#ffde2f</color>
<color name="colorAccent">#ffffff</color>
</resources>

MainActivity.java

package com.emadzedan.addimage;

import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
ImageView emadzedan;
TextView copyright;

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

emadzedan = findViewById(R.id.emadzedan);
emadzedan.setImageResource(R.drawable.login);

copyright = findViewById(R.id.copyright);
Typeface typeface = getResources().getFont(R.font.rudelight);
copyright.setTypeface(typeface);
}
}

:Files

أندرويد ستوديو 2020 – درس 1: كيفية إضافة صورة إلى التطبيق

:The Code

activity_main.xml: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity"
android:background="@color/colorPrimaryDark">
<ImageView
 android:id="@+id/bg_shape"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:src="@drawable/bg_shape"
 android:scaleType="fitStart"
 android:layout_alignParentTop="true"
 android:contentDescription="@string/todo"/>

<ImageView
 android:id="@+id/emadzedan"
 android:layout_width="150dp"
 android:layout_height="150dp"
 android:contentDescription="@string/todo"
 android:src="@drawable/emadzedan"
 android:layout_alignParentBottom="true"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginBottom="250dp"/>

</RelativeLayout>

strings.xml:
<resources>
<string name="app_name">AddImage</string>
<string name="todo">Image</string>
</resources>

colors.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="colorPrimary">#3b376b</color>
<color name="colorPrimaryDark">#ffde2f</color>
<color name="colorAccent">#ffffff</color>
</resources>

MainActivity.java

package com.emadzedan.addimage;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
ImageView bg_shape;
ImageView emadzedan;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
bg_shape = findViewById(R.id.bg_shape);
emadzedan = findViewById(R.id.emadzedan);
}
}

:Files

Download Files:
AddImageFiles.zip